Tietosuojaseloste

30.11.2023
Paltalex Oy käsittelee henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Paltalex Oy
Eteläranta 10 (6. krs), PL 62
00131 Helsinki
puh. 020 595 5005
info@paltalex.fi

Rekisteri

Paltalex Oy:n asiakassuhteet ja palvelut

Yhteyshenkilö

Ari Janeskari, toimitusjohtaja
p. 0400 959 619
ari.janeskari@paltalex.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Paltalex Oy:n palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin.

Henkilötietoja käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täytäntöönpano, asiakassuhde tai muu oikeudellinen etu tai rekisteröidyn suostumus.

Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tiedot

Rekisteröityjen ryhmiä ovat yksityisasiakkaat ja yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt ja muut toimeksiannon toimeenpanemiseen liittyvät henkilöt.

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm:

 • rekisteröidyn nimi
 • rekisteröidyn syntymäaika tai henkilötunnus
 • rekisteröidyn ammattinimike
 • rekisteröidyn sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
 • muut toimeksiannon toteuttamiseksi tarvittavat tiedot
 • asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot.

Henkilötiedon lähteet

Henkilötietoja kerätään:

 • rekisteröidyltä itseltään
 • rekisteröidyn työnantajalta
 • palvelujen toteuttamiseen liittyvistä asiakirjoista
 • julkisista rekistereistä

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Käsiteltäviä henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterinpitäjä käyttää palvelun tarjoajia kuten tilitoimistoa laskutus- ja maksupalveluihin ja tietoteknisten ohjelmien toimittajaa ohjelman ylläpitotehtäviin. Näissä palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Toimeksiannon toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan luovuttaa toimeksiannon toteuttamisen edellyttämällä tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa myös rekisteröidyn suostumuksella tai toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla esimerkiksi palveluntarjoajan käsitellessä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta toimeksiantoihin liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja virheelliset tiedot poistetaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
 • pyytää lainsäädännön mukaisesti häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
 • peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tilanteissa, joissa suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusteena. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten.

Tarkastamis- tai muu pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös valvontaviranomaisen tutkittavaksi.