Tapauksia tuomioistuimesta: Rikottiinko lisäpalkan maksamisella työntekijöiden tasapuolista kohtelua?

Uudessa Tapauksia tuomioistuimesta -artikkelisarjassa esitellään Paltalexin hoitamia oikeudenkäyntiasioita ja niiden ratkaisuja. 


Paltalex hoiti työnantajan puolesta tuomioistuimessa mielenkiintoista asiaa, joka koski sopimuksiin perustuvien velvollisuuksien lisäksi maksettua palkkaa. Kysymys oli siitä, menettelikö työnantaja työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vastaisesti maksaessaan päivävuorossa työtä tehneille työntekijöille työnantajan oman palkkamallin mukaisen palkan lisän, jota ei kuitenkaan maksettu yövuorossa olleille. Palkan lisä maksettiin siis työehtosopimuksen ja työsopimusten mukaisen palkan lisäksi. 

Yövuorossa olevien työntekijöiden kanteessa väitettiin, että työnantaja oli luonut pysyvän palkkausperusteen, joka kohteli epäedullisesti kokonaista työntekijäryhmää suhteessa toiseen työntekijäryhmään vain työskentelyajankohdan perusteella. Kanteen mukaan yö- ja päivävuoron tehtävissä olisi pitänyt olla todellinen ja olennainen ero, jotta työnantajalla olisi ollut oikeus maksaa eri suuruista palkkaa. Tällaista eroa ei kanteen mukaan kuitenkaan ollut. Työtehtävien erot oli otettu huomioon jo työehtosopimuksen palkkajärjestelmässä eikä siitä poikkeavan erisuuruisen palkan maksaminen ollut mahdollista tasapuolista kohtelua rikkomatta. Yövuorossa olleet myös kokivat työnsä raskaammaksi kuin työn päivävuorossa. 

Asiassa riidattomana lähtökohtana oli, että työntekijöiden työ kummassakin työvuorossa oli pääosin samanlaista ja että työehtosopimuksessa tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvä palkka oli sama. Työnantajan mukaan päivävuorossa oli kuitenkin sen toiminnan kannalta tärkeitä, pääosin asiakaspalveluun liittyneitä lisätehtäviä, joita ei ollut mahdollista tehdä yövuorossa. Näin työnantajan näkemyksen mukaan työn sisältö ja vaativuus sekä työmäärä olivat yö- ja päivävuoroissa erilaiset.  

Jos työehtosopimuksen palkkajärjestelmän mukaan samankaltaiset tehtävät eroavat kuitenkin joiltain osin hyväksyttävin syin toisistaan, työehtosopimuksen ylittävän palkan määrä voi työnantajan näkemyksen mukaan olla erilainen.  

Yötyöstä koituva rasitus korvattiin yövuorossa olleille työntekijöille maksamalla työehtosopimuksen mukaista yötyölisää.   

Oikeudellisena riidattomana lähtökohtana oli, että samasta tai samanarvoisesta työstä tulee maksaa samansuuruista palkkaa, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.   

Hovioikeus ratkaisi asian työnantajan eduksi 

Käräjä- ja hovioikeus arvioivat asiassa esitettyä näyttöä työtehtävien vaativuudesta ja työmäärästä ja hylkäsivät yövuoroa tehneiden työntekijöiden kanteen. Korkein oikeus ei antanut kantajille muutoksenhakulupaa. Hovioikeus katsoi, että erityisesti päivävuoron asiakaspalvelutyö oli vaativampaa ja aiheutti sen verran merkittävää lisätyötä, että työn todellinen sisältö ei vastannut yövuorossa tehtävää työtä. Näin työnantajalle muodostui perusteltu syy maksaa erisuuruista palkkaa päivä- ja yövuorossa työskenteleville työntekijöille. 

Tapauksen perusteella voidaan todeta, että myös työnantajan vapaaehtoisuuteen perustuvien palkkamallien ja palkitsemisperusteiden tulee kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. Palkan erolle tulee olla työntekijöiden tehtävien vaativuudesta ja työmäärästä johtuva peruste. Työnantajalla tulee lähtökohtaisesti olla oikeus arvottaa oman toimintansa lähtökohdista ne kriteerit, joihin palkan ero perustuu. Näiden kriteerien tulee kuitenkin olla myös objektiivisesti arvioituna hyväksyttäviä, koska ne voivat tulla oikeudellisen arvioinnin kohteeksi tuomioistuimessa. 

Kirjoittaja on Paltalexin toimitusjohtaja.

Ari Janeskari - Toimitsjohtaja / Paltalex Oy
Ari Janeskari
Toimitusjohtaja (VT)