Koulutuspalveluiden sopimusehdot

Näitä sopimusehtoja noudatetaan Paltalex Oy:n tuottamiin maksullisiin koulutuspalveluihin, jollei toisin ole sovittu. Mitä jäljempänä sanotaan kouluttajasta, koskee myös Paltalex Oy:tä.

Kouluttaja vastaa siitä, että koulutus ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että koulutuspalvelu toteutetaan ammattitaitoisesti asiakkaan kohtuullisia toimiohjeita noudattaen. Jos koulutuksessa tai koulutusmateriaalissa tai muussa aineistossa havaitaan virheitä tai puutteita, kouluttajalla on oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet.

Paltalex Oy:llä tai kouluttajalla on tekijänoikeus laatimaansa koulutusmateriaaliin. Koulutusmateriaalin luovutus asiakkaalle tai koulutukseen osallistuneelle ei sisällä tekijänoikeuden luovutusta, jollei siitä erikseen sovita. Asiakkaalla on käyttöoikeus koulutusmateriaaliin sopimuksessa tarkoitetun asiakkaan organisaation piirissä. Käyttöoikeus tarkoittaa materiaalin ja siihen liittyvän menetelmän hyödyntämistä esimerkiksi sen tallentamista tietokoneelle tai muulle välineelle, kopioiden valmistamista, materiaalin esittämistä ja näyttämistä tai levittämistä koulutukseen osallistuvien saataville. Koulutustilaisuuden tallentaminen on kiellettyä, jollei siitä erikseen sovita.

Kouluttaja saa käyttää tehtävässään tietoonsa saamiaan liike- tai ammattisalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja vain koulutustehtävän toteuttamisessa, eikä hän saa niitä luvattomasti ilmaista. Kouluttaja huolehtii tietoturvasta, luottamuksellisten asiakirjojen salassapidosta sekä henkilötietojen käsittelystä lain mukaisesti ja noudattaa asiakkaan turvallisuusmääräyksiä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sovittu koulutus. Jos koulutus peruutetaan alle kuukautta ennen koulutustilaisuutta, asiakkaan maksettavaksi tulee puolet koulutuksen palkkioveloituksen määrästä. Jos koulutus peruutetaan alle viikkoa ennen koulutustilaisuutta, koulutuksesta sovittu palkkio on maksettava.

Paltalex Oy ei vastaa siitä, että asiakkaan koulutukseen osallistuvien osaamiselle asettamat tavoitteet eivät täyty tai siitä, että koulutuksen tuottama osaaminen soveltuu muuhun tarkoitukseen kuin mistä sopimuksessa mahdollisesti on sovittu.

Jos Paltalex Oy joutuu sen vastuupiiriin kuuluvasta syystä peruuttamaan koulutuksen tai jos koulutuksessa olevan virheen tai puutteen takia asiakkaalle aiheutuu välitöntä vahinkoa, Paltalex Oy:n vastuu asiakkaalle rajoittuu koulutuksesta sovitun palkkion määrään. Vastuu ei ulotu välillisen vahingon korvaamiseen.

Oikeudenkäyntitoimeksiantojen Sopimusehdot

Paltalex Oy:n lakimiehillä ja asiantuntijoilla on luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) säädetty lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen. Kaikessa yhtiön toiminnassa noudatetaan laissa säädettyjä velvollisuuksia toimeksiantojen rehellisestä ja tunnollisesta täyttämisestä. Lakimiehet ja asiantuntijat ovat laissa säädettyjen velvollisuuksien ja valvonnan alaisia.

Tehtävää hoitaessaan Paltalex Oy:n lakimiehen ja asiantuntijan tulee erityisesti:

 1. olla asiakkaalleen lojaali sekä parhaan kykynsä mukaan valvoa asiakkaansa etua ja oikeutta;
 2. olla riippumaton sellaisista ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua, sekä säilyttää toiminnassaan riippumattomuutensa;
 3. tehtävää vastaanottaessaan ja sitä hoitaessaan olla esteetön;
 4. olla luvattomasti ilmaisematta sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon;
 5. olla luvattomasti ilmaisematta muita kuin 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joita hän tehtävää hoitaessaan on saanut tietää asiakkaastaan ja tämän oloista;
 6. hoitaa saamansa tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta;
 7. ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä seurata oikeuskehitystä erityisesti niillä oikeudenaloilla, joilla hän toimii;
 8. kieltäytyä ottamasta tehtävää vastaan, jos hänellä ei ole sen edellyttämää ammattitaitoa tai jos hän ei muutoin kykene huolehtimaan tehtävän asianmukaisesta hoitamisesta;
 9. pitää asiakkaalleen kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan;
 10. vastata kohtuullisessa ajassa saamiinsa oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtäviin liittyviin yhteydenottoihin, jollei se aiemman vastauksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta;
 11. vastata tehtävää tarjonneelle ilman aiheetonta viivytystä, jos luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei ota vastaan hänelle tarjottua tehtävää;
 12. hankkia asiakkaansa hyväksyminen tämän oikeutta koskeviin tärkeisiin toimenpiteisiin, jolleivät asian kiireellisyys tai muut painavat syyt sitä estä;
 13. olla ilman erityistä syytä ryhtymättä oikeudellisiin toimenpiteisiin ilmoittamatta vastapuolelle asiakkaansa vaatimuksia ja varaamatta vastapuolelle kohtuullista harkinta-aikaa sekä tilaisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen;
 14. olla ilman vastapuolen suostumusta sopimusneuvotteluiden ulkopuolella vetoamatta vastapuolen tekemään sovintotarjoukseen;
 15. olla painostamatta sopimattomasti vastapuolta;
 16. olla pyrkimättä vaikuttamaan tuomioistuimeen tai muuhun viranomaiseen epäasiallisin keinoin ja saattamatta tuomioistuimen tai muun viranomaisen työtä tai ratkaisua epäasiallisen arvostelun kohteeksi;
 17. olla antamatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, sekä kiistämättä, minkä tietää todeksi;
 18. olla pyrkimättä sopimattomasti vaikuttamaan todistajaan;
 19. olla ilman erityistä syytä pitämättä yhteyttä vastapuoleen ilman tämän oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan suostumusta, jos asiakkaan vastapuoli käyttää oikeudellista avustajaa.

Valvonta

Paltalex Oy:n lakimies ja asiantuntija on luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain mukaisesti oikeuskanslerin, asianajajista annetussa laissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

Vastuuvakuutus

Paltalex Oy:llä on asiakkaalle aiheutuvien varallisuusvahinkojen varalta vastuuvakuutus IF Vahinkovakuutus Oy:ssä. Vahinkomäärä taloudellisessa vahingossa on 200.000 euroa.

Toimeksiannon lakkaaminen

Toimeksianto lakkaa, kun sopimuksen osapuolet ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus päättää toimeksiantosopimus välittömin vaikutuksin koska tahansa syytä ilmoittamatta. Paltalex Oy voi luopua toimeksiannon hoitamisesta, jos asiakas menettelee vilpillisesti, tai asiakkaan ja asiamiehen välille on asiakkaan menettelyn vuoksi syntynyt luottamuspula tai muuten on olemassa erityinen syy. Paltalex Oy on oikeutettu palkkioon ja kulujen korvaukseen ajalta ennen sopimuksen lakkaamista.

Asiakashinnat

Asiakkailta veloitettavat Paltalex Oy:n palveluiden palkkiot ja kuluveloitukset ovat seuraavat:

Koulutuspalveluiden palkkiot: euroa

Avoimet koulutuksetPaltan jäsenet, euroaMuut asiakkaat, euroa
koko päivä (hlö)350500
puoli päivää (hlö)200300
Yrityskohtaiset koulutukset (alk.)  
koko päivä13002000
puoli päivää8001300
kaksi tuntia6001000
tunti400700

Lisäksi yrityskohtaisesta koulutuksesta veloitetaan siitä Paltalex Oy:lle aiheutuvat erityiset kulut.

Hintoihin lisätään alv 24%.

Jos avoimeen kulutukseen osallistuu samasta yrityksestä kolme tai useampi osanottaja, tai jos sama yrityskohtainen koulutus toteutetaan samassa yrityksessä useamman kerran, koulutuksen hinnasta voidaan sopia asiakkaalle edullisempi hinta.

Jos yrityskohtaisessa koulutuksessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa, otetaan tästä aiheutuvat kulut huomioon veloituksessa.

Oikeudenkäyntipalveluiden palkkiot:

Oikeudenkäyntipalvelusta veloitetaan Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsenyritykseltä 190 euroa ja muilta asiakkailta 260 euroa tunnilta.

Lisäksi veloitetaan Paltalex Oy:lle asian hoitamisesta aiheutuvat erityiset kulut.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Konsultointipalveluiden palkkiot:

Konsultointipalveluiden asiakasveloituksesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Myös voidaan sopia tuntivelvoituksesta Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsenyritykseltä 190 euroa ja muilta asiakkailta 260 euroa tunnilta.

Tuntiveloitusta käytettäessä veloitetaan lisäksi Paltalex Oy:lle asian hoitamisesta aiheutuvat erityiset kulut.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.