Päivitä työoikeuden osaamistasi Paltalexin syyskuun ajankohtaisissa koulutuksissa!

Paltalex tarjoaa syyskuussa monipuolisesti koulutusta työoikeuden ajankohtaisista aiheista ja lakimuutoksista. Tule perehtymään työoikeuteen asiantuntevien kouluttajiemme johdolla!

Syyskuun koulutuksissa käymme läpi yhteistoimintalakia ja työaikalakia käytännönläheisesti, pureudumme henkilöstövuokrauksen ja etätyön juridiikkaan sekä perehdymme työoikeuden ajankohtaisiin lakimuutoksiin ja tuoreeseen oikeuskäytäntöön.

Koulutuksemme ovat suunnattu erityisesti esihenkilöille sekä HR:n ja juridiikan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Alta löydät listauksen syyskuun koulutuksistamme. Ne järjestetään pääosin hybriditilaisuuksina. Syksyn koko koulutustarjonnan löydät Paltalexin koulutuskalenterista.

Työoikeuden ajankohtaiset ja vireillä olevat lakimuutokset ja viimeisin oikeuskäytäntö – tiivis infopaketti työnantajille

Aika: Tiistai 6.9. klo 9-11
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Työlainsäädännön alueella on viime aikoina tullut tai on tulossa voimaan useita merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää olla tietoinen tulevista muutoksista ja niiden sisällöstä.  

Tässä Paltalexin koulutuksessa käymme läpi viimeisimmät muutokset sekä tulevia uudistuksia pähkinänkuoressa ja annamme eväitä säännösten soveltamiseen. Lisäksi koulutukseen sisältyy katsaus viimeisimpään oikeuskäytäntöön.   

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat: 

 • Mitkä ovat uuden yhteistoimintalain tärkeimmät muutokset? 
 • Mitä työnantajan on hyvä tietää kilpailukieltosopimuksista ja niihin liittyvistä muutoksista? Mitä mahdollisia velvoitteita niistä syntyy työnantajille? 
 • Mitkä ovat whistleblowing-direktiivin tavoitteet? 
 • Perhevapaauudistus ja sen merkittävimmät muutokset?   
 • Tuoretta työoikeudellista oikeuskäytäntöä 

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 30.8.

Yhteistoimintalaki pähkinänkuoressa

Aika: Tiistai 13.9. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Paltalex Oy järjestää uutta yhteistoimintalakia koskevan koulutuksen, jossa käydään läpi uuden yhteistoimintalain olennaisimmat muutokset. 

Yhteistoimintalakiin tuli työnantajille uutena velvollisuus ns. jatkuvaan vuoropuheluun eli keskusteluvelvollisuus työnantajan ja henkilöstön välille laajasta joukosta erilaisia asioita. Koulutuksessa käymmekin läpi, mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa ja mitä työnantajan tulee asiassa huomioida. 

Lisäksi vanhan lain 6. ja 8. luvun mukaiset neuvotteluvelvoitteet koottiin yhteen lukuun. Myös työntekijöiden hallintoedustus on osana uutta yhteistoimintalakia, ja koulutuksessa käymme läpi myös tähän liittyvät olennaisimmat seikat. 

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitä muutoksia ja uusia velvoitteita työnantajalle seuraa uudesta laista?
 • Mitä tarkoittaa jatkuva vuoropuhelu?
 • Miten jatkuva vuoropuhelu voidaan toteuttaa käytännössä?
 • Mikä muuttuu työnantajan kannalta muutosneuvotteluissa suhteessa vanhaan lakiin?
 • Mitä työntekijöiden hallintoedustus tarkoittaa työnantajan kannalta?

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 6.9.

Työaikalaki käytännönläheisesti

Aika: Torstai 22.9. klo 9-12
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Voiko työntekijän määrätä muuttamaan työaikaansa? Mille päiville työntekijän työaikaa saa sijoittaa? Onko viikonloppuna kiellettyä teettää töitä?  Tässä esimerkkejä kysymyksistä, joita työnantaja saattaa kohdata jokapäiväisessä työn johtamisessa.  

Työaikakysymykset ovat keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä, ja työaikalaki luo perustan työaika-asioiden käsittelylle. Tässä koulutuksessa pureudutaan työaikalakiin, sen rajoitteisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja käydään läpi työajan peruskäsitteet ja työaikamuodot sekä annetaan käytännön vinkkejä työajan johtamiseen.  

Käsittelemme mm. seuraavia aiheita: 

 • Työaikalain soveltamisala 
 • Työaikalain, matka-ajan ja varallaolon käsitteet 
 • Työaikamuodot: yleistyöaika, jaksotyö, vuorotyö, liukuva työaika, joustotyöaika 
 • Säännöllinen työaika ja sen ylittäminen 
 • Lepoajat ja niistä poikkeaminen 
 • Työajan enimmäismäärä 
 • Työaikakirjanpito 

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 15.9.

Etätyö ja hybridityö – mitä työnantajan tulee ottaa huomioon ja mistä asioista on ainakin sovittava

Aika: Tiistai 27.9. klo 9-10.30
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Etätyön ja hybridityön joustava käyttö on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Työn tekemisen uudet muodot sekä nopeasti muuttuvat tilanteet vaativat työnantajilta nopeaa reagointia ja tilanteisiin sopivia joustavia järjestelyjä. Esimerkiksi äkilliset muutokset työjärjestelyissä sekä terveysturvallisuuden jatkuva arvioiminen ja varmistaminen vaativat työnantajilta joustavia ja tilanne- ja työntekijäkohtaisia päätöksiä.  

Tässä Paltalexin etätyötä ja hybridityötä koskevassa koulutuksessa keskitytään aiheeseen työoikeudellisesta näkökulmasta ja annetaan aiheesta kattava tietopaketti erityisesti työnantajan näkökulmasta.  

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aihepiirejä: 

 • Miten määritellään etätyö ja hybridityö? 
 • Miten etätyötä ja hybridityötä säännellään lainsäädännössä? 
 • Miten etätyöstä ja hybridityöstä tulee sopia? 
 • Mitä tulee huomioida tasapuolisuuden ja työturvallisuuden kannalta? 
 • Mistä asioista on sovittava etätyön ja hybridityön yhteydessä? 

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 20.9.

Henkilöstövuokrauksen työoikeudelliset erityispiirteet henkilöstövuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen näkökulmasta 

Aika: Torstai 29.9. klo 9-11.30
Paikka: Paltan toimisto, Eteläranta 10 / GoToWebinar

Henkilöstövuokraus ja siihen liittyvät työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia ja saattavat aiheuttaa päänvaivaa. Miten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät henkilöstövuokrauksessa? Kenelle ilmoitetaan sairauspoissaoloista – työnantajalle vai käyttäjäyritykselle? Kumpi laatii työvuoroluettelon? Entä kumpi antaa tarpeen vaatiessa varoituksen vuokratyöntekijälle? 

Paltalexin henkilöstövuokraukseen liittyvässä koulutuksessa käydään läpi vuokratyöhön liittyviä käsitteitä ja sitä koskevaa työlainsäädäntöä eri näkökulmista. Koulutus tarjoaa ajantasaisen tietopaketin henkilöstövuokraukseen liittyvästä lainsäädännöstä.  

Koulutuksen aikana saat vastaukset sekä yllä oleviin että mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä henkilöstövuokraus on?
 • Mitkä ovat vuokrayrityksen, käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet ja miten vastuu jakaantuu?
 • Miten työsopimukset laaditaan vuokratyöalalla? 
 • Mitä työehtosopimusta vuokratyöntekijään sovelletaan?
 • Miten työturvallisuuteen liittyvät asiat tulee huomioida?

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 22.9.


Kaikki Paltalexin koulutukset nauhoitetaan, ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille kahden viikon ajaksi koulutuksen jälkeen.

Mikäli koulutuksista tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

Terhi Salonpää
Terhi Salonpää
Lakimies
Vilma Hovi - Palta
Vilma Hovi
Assistentti